ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Εισαγωγή
Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους.
Επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να μελετήσει, κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
Οι όροι χρήσης αποτελούν τη σύμβαση – συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη – χρήστη και του μεσιτικού γραφείου ATHENS POINT για την πλοήγηση στη σελίδα.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Διευκρινίζεται ότι το μεσιτικό γραφείο ATHENS POINT διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Προειδοποίηση δεν απαιτείται επίσης και σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών της σελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ο επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να διαβάζει και να τηρεί τους κάτωθι όρους, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελoύν η πολιτική προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και η πολιτική για τα cookies.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά, διαγράμματα κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ρητά αναφέρονται, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας του Αθηνόδωρου Παπαϊωαννίδη (Copyright © ATHENS POINT 2020).

Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή,αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

4. Κατάρτιση συμβάσεων
Για την παροχή των υπηρεσιών μας, ο πελάτης θα πρέπει να επισκεφθεί το γραφείο μας και να υπογράψει την σχετική σύμβαση. Διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προβλέπεται από την πλευρά του επισκέπτη/πελάτη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ή πληροφόρησης. Ωστόσο, η πρόταση του επισκέπτη/πελάτη για παροχή υπηρεσιών (εκδήλωση ενδιαφέροντος), δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους μας της σχετικής υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης με το γραφείο μας ή εν πάση περιπτώσει η αποδοχή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-mail, επυπόγραφης τηλεμοιοτυπίας ή ενυπόγραφης επιστολής.

Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή μίας υπηρεσίας, και μάλιστα αζημίως, έστω κι αν έχουμε συμβληθεί προς τούτο με τον πελάτη, αν η εκτέλεσή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά μας, δικαιώματα τρίτων, ή η εκτέλεση αφορά υπηρεσία παράνομη.

5. Περιορισμός ευθύνης
Το μεσιτικό γραφείο ATHENS POINT καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή έγκυρω νστοιχείων των ακινήτων καθώς και για τον έλεγχο των πληροφοριών που του παρέχουν οι πωλητές και οι εκμισθωτές, πλην όμως δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.

Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής της τοποθεσίας των ακινήτων ή για την τυχόν μεταβολή των στοιχείων τους. Περαιτέρω, το γραφείο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου.

Ομοίως, το γραφείο δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών – χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης – χρήστης. Επιπλέον, το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή ακινήτων.

Ειδικότερα, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για κανένα πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του υποδεικνυόμενου ακινήτου, αφού αποκλειστικά υπεύθυνος παραμείνει ο εκάστοτε κύριος αυτού. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουμε στην περίπτωση έλλειψης ιδιοτήτων του ακινήτου.

Το γραφείο δεν ευθύνεται για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο επί των ακινήτων που ενδέχεται να διενεργήσει συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος, ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Τέλος, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που μπορεί να μας βαρύνει από την υπόδειξη δικηγόρων, λογιστών, μηχανικών ή άλλων επαγγελματιών προς τους πελάτες μας.

6. Υλικό επισκεπτών/πελατών που τίθεται στον διαχειριστή της σελίδας
Παντός τύπου υλικό (φωτογραφίες, κείμενα κ.α.) που τίθεται από τον επισκέπτη/πελάτη στον έλεγχο του διαχειριστή για τους σκοπούς της διαφήμισης, της προώθησης ή άλλης μεσιτικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι δίδεται πάντοτε με την άδειά του.

7. Προσωπικά δεδομένα – Cookies
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων».
Επίσης,η εγκατάσταση των Cookies περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα (Πολιτική Cookies).

8. Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα
Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό.

9. Επικοινωνία – Newsletter
Η χρήση του παρόντος ιστότοπου μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε με τον επισκέπτη – πελάτη, όταν αυτός μας έχει παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, κάθε φορά που κρίνουμε ότι οι απαιτήσεις των συναλλαγών το επιβάλλουν.

Ειδικότερα, η προφορική ή γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πελάτη, μας επιτρέπει, εκτός της απλής επικοινωνίας, να του προτείνουμε μέσω e-mail ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και άλλα ακίνητα ή σχετικές μας υπηρεσίες βάσει των προτιμήσεών του.

Επίσης, με την καταχώριση των στοιχείων του ο επισκέπτης – πελάτης αποδέχεται την αποστολή προωθητικών – ενημερωτικών δελτίων που ανταποκρίνονται άμεσα ή έμμεσα στα ενδιαφέροντά του.

10. Δηλώσεις επισκέπτη – πελάτη
Ο επισκέπτης – χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς.

Ο χρήστης – επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του μεσιτικού γραφείο ATHENS POINT ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τυχόν ανακριβείς ή αναληθείς πληροφορίες. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου ή και των υπηρεσιών αυτού, ο επισκέπτης – πελάτης ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των όρων αυτών και λοιπών παραρτημάτων που τους συνοδεύουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το μεσιτικό γραφείο ATHENS POINT αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων(2016/679/ΕΕ –ΓΚΠΔ) κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων κ.α. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την ελληνική νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στο ιστότοπό μας.

Διευκρινίζεται πως το μεσιτικό γραφείο ATHENS POINT μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι επισκέπτες/πελάτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες, παρά μόνον αν εσείς επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Σε αυτή την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε, δηλαδή συλλέγουμε και αποθηκεύουμε, μόνο τα αναγκαία εκείνα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΙΒΑΝ ή/και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών,IP address) που θα μας επιτρέψουν να έρθουμε σε επαφή μαζί σας και να σας παράσχουμε κάθε επιθυμητή πληροφόρηση και υπηρεσία.

Για τον σκοπό της αποστολής newsletter απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος του επισκέπτη από τη διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας όπου θα γίνεται ρητή μνεία στην παρεχόμενη συγκατάθεσή του αναφορικά με τη δυνατότητά μας να του αποστέλλουμε ενημερωτικά σημειώματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση αυτή είναι η ανά πάση στιγμή ανακαλείτε με οποιοδήποτε μέσο.

1.2.ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Το μεσιτικό γραφείο ATHENS POINT διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το FACEBOOK, το INSTAGRAM, το LINKEDIN, και το YOUTUBE. Υπάρχει δε δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας του γραφείου μας μέσω αποστολής μηνύματος.

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με το γραφείο μας. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας, αν δεν ακολουθήσει η εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών, διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι το γραφείο μας δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους. Συνεπώς, ο επισκέπτης/πελάτης μεταβαίνει στις σελίδες αυτές με δική του ευθύνη.

1.3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝEWSLETTER
Για τον σκοπό της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) απαιτείται αφενός η καταχώριση της οικείας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας μας ή σε σχετική φόρμα επικοινωνίας, μαζί με τα λοιπά προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) και αφετέρου η ενεργητική αποδοχή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, βάσει της οποίας ο επισκέπτης/πελάτης παρέχει ρητώς τη συγκατάθεση του αναφορικά με τη δυνατότητά μας να του αποστέλουμε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι η συγκατάθεση αυτή είναι ανά πάση στιγμή ανακλητή. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο για τον επισκέπτη/πελάτη τρόπο (ταχυδρομική επιστολή, e-mail, τηλεφωνική ειδοποίηση κ.α.).

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών συλλέγονται από εμάς ως εξής:
• Είτε μέσω απευθείας (δια ζώσης) επικοινωνίας ή/και κατάρτισης σύμβασης με το γραφείο μας,
• Είτε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης στις περιπτώσεις της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ή/και πληροφόρησης,
• Είτε με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter,
• Είτε, τέλος, με την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την παρούσα πολιτική, τους όρους χρήσης του ιστότοπου ή από το νόμο.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η παραπάνω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Σας δηλώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προκειμένου να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό της επικοινωνίας σας με το γραφείο μας καθώς και την βέλτιστη πλοήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση την ενημέρωσή σας βάσει των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Επισημαίνεται πως για την σύναψη σύμβασης μεσιτείας με το γραφείο μας απαιτείται προηγουμένως η κατάρτιση έγγραφης εντολής για την οποία ισχύουν οι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται σε αυτή.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Το γραφείο μας δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., εφόσον:
• διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την τρίτη χώρα, ή
• έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους από τον αποδέκτη, με βάση τον νόμο.
Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον: • έχετε παράσχει στο γραφείο μας την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας ή
• η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με το γραφείο μας, όπως για την εκτέλεση εντολών σας.
• η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

5. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Σε περίπτωση που συνήψατε σύμβαση με το γραφείο μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης, το γραφείο μας δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με το γραφείο μας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτό εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.Σε περίπτωση που δεν έχετε συνάψετε σύμβαση με το γραφείο μας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την τελευταία έγγραφη,ηλεκτρονική ή προφορική (τηλεφωνική) επικοινωνία μας.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να τηρούνται και σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή με τους ίδιους ως άνω χρονικούς περιορισμούς.

6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης (τηλέφωνο: 2130313606 – κινητό: 6932438272 – e-mail:dpapaioanidis@gmail.com  – διεύθυνση: Εκάλης 5, Αθήνα 116 36).Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες από τη μεριά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης
Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διόρθωσης
Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16).

Δικαίωμα περιορισμού
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.Σημειώνεται πάντως πως το γραφείο μας έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι το γραφείο μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Δικαίωμα στη φορητότητα
Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από το γραφείο μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα καταγγελίας
Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το γραφείο μας, σεβόμενο απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Το γραφείο μας, σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών.

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο,που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, το γραφείο μας δύναται είτε να επιβάλλει στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημά/στα αιτήματά του.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας και της βελτίωσης της ιστοσελίδας μας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο γα τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα τα μέλη του γραφείου μας ως εκτελούντες την εκάστοτε επεξεργασία, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας.

Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η ιστοσελίδα μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της. Η παρούσα πολιτική αναλύει πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

Τι είναι τα Cookies;
Tα Cookies είναι σύντομα κείμενα που περιέχουν πληροφορίες και αποθηκεύονται σε ένα ειδικό αρχείο του φυλλομετρητή σας (browser). Η βασική τους λειτουργία είναι η αλληλεπίδραση δεδομένων του φυλλομετρητή σας (browser) με την ιστοσελίδα μας. Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε προσωρινά (session cookies) ή μόνιμα (persistent cookies). Τα προσωρινά cookies είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας Cookies;
Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων Cookies με κύριο σκοπό να καταστήσουμε την ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική προς τους χρήστες μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω σκοπούς:
Για την βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.
Για την εξατομίκευση της διεπαφής σας.
Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου.
Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies;
Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από την χρήση cookies, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η ιστοσελίδα μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο.

Πως ενημερώνεστε για την χρήση Cookies από εμάς;
Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Επιπρόσθετα σας δίνεται η επιλογή αποδοχής των cookies. Σε περίπτωση αποδοχής των cookies, σημαίνει πως λάβατε γνώση της παρούσας πολιτικής και συμφωνείτε να γίνεται η χρήση των cookies της ιστοσελίδας μας.

Κατηγορίες Cookies
Αναλυτικότερα τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Cookies Λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Στην περίπτωση που απορρίψεις αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σου σε περιεχόμενό του.

Cookies Επιδόσεων
Πρόκειται για τα cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, (για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες). Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούντα αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Στόχευσης
Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Αυτού του είδους τα cookies, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχεις επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σε προώθησαν σε εμάς.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε
Αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

Cookies Λειτουργικότητας
cookie-compliance: Χρησιμοποιείται για να μας γνωστοποιεί αν ο χρήστης έχει αποδεχτεί τη χρήση cookies.
a77e285ac422cf8eeedd324d67726c82: Χρησιμοποιείται για την μετάβαση του χρήστη στον ιστότοπο, καθώς και την αναγνώριση της σύνδεσης.
ea_shortlist: Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση της λίστας ακινήτων του χρήστη.
show_newsletter, show_subscribed: Χρησιμοποιείται για να μας γνωστοποιεί αν ο χρήστης έχει ενημερωθεί ή αποδεχτεί την αποστολή ενημερωτικών Newsletter.
jfcookie[lang]: Χρησιμοποιείτε για την απομνημόνευση της γλώσσας του χρήστη.

Cookies Επιδόσεων & Στόχευσης
_ga, _gid, _gat: Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω του Google Analytics. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία IP anonymization. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταγράφεται η διεύθυνση IP και δεν κοινοποιούνται στην Google προσωπικά σας δεδομένα.
__atuvc, __atuvs, di2, loc, ouid, uid, uvc, vc: Χρησιμοποιούνται για τις λειτουργίες αλληλεπίδρασης με social media, όπως κοινοποίηση, κοινή χρήση κ.α.

Επίσης χρησιμοποιούνται cookies από τρίτες εταιρείες με σκοπό την παροχή και προβολή διαφημίσεων. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες παράγουν τα δικά τους ανώνυμα cookies για να γνωρίζουν πόσοι χρήστες είδαν τη διαφήμισή μας και πόσες φορές. Οι εταιρείες αυτές έχουν δικές του Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα και η ιστοσελίδα μας δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο στα cookies τους.

Διαχείριση των cookies
Αν επιθυμείτε να περιορίσετε τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε μέσα από τις ρυθμίσεις/επιλογές του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Σας ενημερώνουμε ότι τυχόν περιορισμός των cookies θα σας εμποδίσει να χρησιμοποιείτε πλήρως ορισμένες από τις υπηρεσίες μας και δεν θα μας επιτρέπει να βελτιώνουμε και να εξατομικεύουμε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.